Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

noppatjak.com | 22/08/2017

Scroll to top

Top

ข้อมูลการลงมติของส.ส. สิงหาคม-พฤศจิกายน 2553

ข้อมูลการลงมติของส.ส. สิงหาคม-พฤศจิกายน 2553

ตารางสรุปการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
ช่วงระหว่างวันที่ 4 ส.ค.2553 – 26 พ.ย.2553

จากการประชุมทั้งหมด 85 ครั้ง ตรวจสอบรายชื่อกันตามอัธยาศัยครับ

(ช่วยรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลโดย @elcidvergara ขอบคุณมากครับ)
หมายเหตุ: เกิดความผิดพลาดในฐานข้อมูลครั้งแรกเล็กน้อย ส.ส.หลายคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง แต่ตารางแสดงออกมาเพียงแค่84ครั้ง ขออภัยมา ณ ที่นี้ จะแก้ไขให้ครบถ้วนครับ

สรุปเบื้องต้นจากข้อมูลชุดนี้

1. ส.ส.ที่มาลงมติครบทุกครั้ง ได้แก่
นายโกวิทย์ ธารณา ประชาธิปัตย์
นายไกร ดาบธรรม รวมใจไทยชาติพัฒนา
นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ประชาธิปัตย์
นายเฉลิมชาติ การุญ ภูมิใจไทย
นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ ประชาธิปัตย์
นายชนินทร์ รุ่งแสง ประชาธิปัตย์
นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ประชาธิปัตย์
นายชุมพล จุลใส ประชาธิปัตย์
นายเชน เทือกสุบรรณ ประชาธิปัตย์
นายณัฐวุฒิ สุขเกษม ภูมิใจไทย
นายดนัย นพสุวรรณวงศ์ ประชาธิปัตย์
นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ประชาราช
นายทศพล เพ็งส้ม ประชาธิปัตย์
นายธนา ชีรวินิจ ประชาธิปัตย์
นายธีระ สลักเพชร ประชาธิปัตย์
นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ประชาธิปัตย์
นายนคร มาฉิม ประชาธิปัตย์
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ประชาธิปัตย์
นางนันทพร วีรกุลสุนทร ประชาธิปัตย์
นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ ประชาธิปัตย์
นายนาราชา สุวิทย์ ประชาธิปัตย์
นายปิยะรัช หมื่นแสน เพื่อไทย
นายบรรจบ รุ่งโรจน์ ประชาธิปัตย์
นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ประชาธิปัตย์
นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ภูมิใจไทย
ร้อยตรี ปรพล อดิเรกสาร เพื่อไทย
นายประกอบ รัตนพันธ์ ประชาธิปัตย์
นายปรีชา มุสิกุล ประชาธิปัตย์
นายปัญญา ศรีปัญญา ภูมิใจไทย
นางพจนารถ แก้วผลึก ประชาธิปัตย์
นางพัฒนา สังขทรัพย์ ภูมิใจไทย
นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ เพื่อแผ่นดิน
นายไพฑูรย์ แก้วทอง ประชาธิปัตย์
นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ ภูมิใจไทย
นายมาโนช เฮงยศมาก ภูมิใจไทย
นายสัญชัย อินทรสูต ประชาธิปัตย์
นายไมตรี สอยเหลือง ประชาธิปัตย์
นายยรรยง ร่วมพัฒนา ภูมิใจไทย
นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ประชาธิปัตย์
นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ รวมใจไทยชาติพัฒนา
พันเอก วินัย สมพงษ์ ประชาธิปัตย์
นายขยัน วิพรหมชัย ประชาธิปัตย์
นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น ประชาธิปัตย์
นางอรอนงค์ คล้ายนก ประชาธิปัตย์
นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ ประชาธิปัตย์
เจะอามิง โตะตาหยง ประชาธิปัตย์
สรรเสริญ สมะลาภา ประชาธิปัตย์

เรียงอันดับส.ส.ที่มาลงคะแนนมากที่สุด(84ครั้ง)
คิดเป็นอัตราส่วนกับจำนวนส.ส.ในพรรค
ภูมิใจไทย 25% (8/32)
รวมชาติพัฒนา 22% (2/9)
ประชาธิปัตย์ 18% (31/172)
ประชาราช 8% (1/8)
เพื่อแผ่นดิน 3% (1/32)
เพื่อไทย 1% (1/189)
ชาติไทยพัฒนา 0% (0/25)
กิจสังคม 0% (0/5)
มาตุภูมิ 0% (0/3)

2. มีส.ส.20คน ที่มาลงมติไม่ถึง20ครั้ง จาก85ครั้ง ได้แก่
นายเสนาะ เทียนทอง ประชาราช 0
พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย เพื่อไทย 2 (รองประธานสภา มักจะงดลงมติ)
นายคงกฤช หงษ์วิไล เพื่อแผ่นดิน 4
นายกนก ลิ้มตระกูล เพื่อไทย 6
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี เพื่อแผ่นดิน 6
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ เพื่อไทย 7
นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ เพื่อแผ่นดิน 8
นายสามารถ แก้วมีชัย เพื่อไทย 8
นายแวมาฮาดี แวดาโอะ เพื่อแผ่นดิน 9
พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก เพื่อแผ่นดิน 12
นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ เพื่อแผ่นดิน 12
นายอัสนี เชิดชัย เพื่อไทย 13
นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา เพื่อแผ่นดิน 14
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เพื่อแผ่นดิน 14
พันตำรวจโท สมชาย เพศประเสริฐ เพื่อไทย 14
นายสุชาติ ตันติวณิชชานนท์ เพื่อแผ่นดิน 14
นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ เพื่อแผ่นดิน 15
นายวัลลภ ไทยเหนือ เพื่อแผ่นดิน 17
นางพรทิวา นาคาศัย ภูมิใจไทย 18
นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ เพื่อแผ่นดิน 18

3. มีความเห็นที่สำคัญ ต่อข้อมูลลักษณะนี้
– ส.ส.เพื่อไทย วัลลภ สุปริยศิลป์ อธิบายตัวเลขนี้สรุปใจความสั้นๆได้ว่า บางครั้งการเข้าไปลงมติในเรื่องที่รัฐบาลเสนอ อาจจะเป็นการสร้างความชอบธรรมในประเด็นที่พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วย
– ส.ส.ประชาธิปัตย์ ชวน หลีกภัย เคยให้ความเห็นว่า การเข้ามาลงมติเป็นหน้าที่ของส.ส.ในกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาล ในฐานะผู้บริหารประเทศ
– ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลดิบเท่านั้น ความคิดเห็นที่มีต่อส.ส.ถือเป็นสิทธิ์ของท่าน

หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดนำมาจากเวบไซท์ http://www.parliament.go.th/

 • อยากได้จำนวนครั้งที่มาประชุมในแต่ละปี หรือจำแนกตาม ชื่อ, พรรค, Quarter, การลงคะแนนเสียง ฯลฯ

  การจะตัดสินว่าเขาผิดหรือไม่นั้น ต้องวิเคราะห์ช่วงเวลาต่างๆของปี ซึ่งมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติอยู่ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เราควรติดตามการทำงานของสส. และสว. อย่างจริงจังมากขึ้น ส่งเสริมคนดี และขจัดคนที่ไม่ดีหรือไม่ทำหน้าที่อันควร แต่อย่าเพิ่งตัดสินเขาง่ายหรือเร็วเกินไป

 • แล้วยังจะมีน้ำหน้า มาขอขึ้นเงินเดือน
  เอาไปจ่ายให้ พนักงานเทศบาล ที่เค้ากวาดถนนทุก ๆ เช้า
  ยังจะเห็นเหมาะ เพราะเห็นผลงานจริง ๆ

 • ป๋า

  ผู้เขียนตก สส.เลขที่ 368 นายสรรเสริญ สมะลาภา นะครับ
  จาก ส.ส.ที่มาลงมติมากที่สุด นับได้84ครั้ง

  ผมนับว่าท่านมา 84 ครั้ง แต่ไม่ปรากฎชื่อใน list

 • Anonymous

  ส.ส. โดดร่ม ไม่ลงมติ สภาล่มอย่างนี้นะเหรอ จะมาเอาเงินภาษีประชาชนไปขึ้นเงินเดือน

  เหอะ เสียดายภาษีจริง ๆ

 • ขอบคุณป๋าที่ชี้แจงมาครับ จะไปแก้เนื้อหาครับ