Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

noppatjak.com | 18/08/2017

Scroll to top

Top

รายงาน: มองนิทรรศการม็อบของพรรคเพื่อไทย ยิ่งห่างไกลความปรองดอง

รายงาน: มองนิทรรศการม็อบของพรรคเพื่อไทย ยิ่งห่างไกลความปรองดอง

รายงาน ชิ้นนี้เป็นการติดตามบรรยากาศงานนิทรรศการ ‘7วัน 7ความเจ็บปวดประชาชน’ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 19-25 กรกฏาคม มีการเชิญชวนคณะทูตจากนานาชาติไปเยี่ยมชม มีการปราศรับสนับสนุนก่อแก้ว พิกุลทอง (ก่อนการเลือกตั้งเขต6)

ลองไปติตามดูรายงานชิ้นนี้กันครับ เนื้อหาอยู่ในชิ้นรายงานครบถ้วนแล้ว
ออกอากาศในรายการ ‘เก็บตกจากเนชั่น’ 19 พฤษภาคม 2553
ช่างภาพ: อเนกพล ภิญโญ